نشانه زن در دفینه یابی و جهت نگاه زن در دفینه یابی